ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Mayıs 2024>
>>
PSÇPCCP
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
YÖNETMELİK

Yayımlandığı Tarih
Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27438
9.Maddesinde değişiklik yapıldığı tarih
Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27443 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerini,
b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklar konusunda hem yöresel hem de ülke genelinde problemlerin tespiti ve çözüm yollarına ilişkin araştırma ve teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak ve yayım çalışmaları yapmak, vektörler ve taşıdıkları hastalık etmenleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vererek bölgesel ve küresel düzeyde etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak için stratejiler geliştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Eklem bacaklı vektörler ve naklettikleri hastalıklar üzerinde araştırma ve inceleme yapmak,
b) Ortaya çıkan sorunların insan ve hayvan sağlığı bakımından önemini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak,
c) Üniversite bünyesinde, vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklar konusunda gerçekleştirilen her türlü aktiviteye destek vermek ve Üniversite içinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Yeni teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye nakletmek ve uygulamaya sokmak için çalışmak,
d) Bu alanda ihtiyaç duyulan laboratuarları kurmak, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatmak ve bunların işlevselliğini sağlamak,
e) Vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklarla ilgili her türlü temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme projelerini yürütmek,
f) Bölgede vektörlerle bulaşan hastalıkların teşhisini yapmak ve tedavi seçeneklerini önermek,
g) Piyasada vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklar konusunda kullanılan her türlü cihaz, materyal ve diğer girdilerin kalite ve standartlarının belirlenmesinde teknik destek sağlamak,
ğ) Vektör arthropoda ve bunların naklettikleri hastalıkların kontrolü amacıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Bu alanda danışmanlık hizmeti vermek, standartların belirlenmesinde teknik destek sağlamak; ilgili personel, öğrenci ve vatandaşlar için seminer, konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, çalıştay, bilimsel ve teknik içerikli gezi programları düzenlemek,
ı) Gerektiğinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere katılanlara belge vermek,
i) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara imkanlar ölçüsünde temsilci göndermek,
j) Vektörler ve naklettikleri hastalıklara ilişkin koleksiyon, müze, kitaplık ve dokümantasyon üniteleri kurmak; her türlü yayın ile kamuoyunu yazılı ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirme faaliyetinde bulunmak,
k) Vektörler ve naklettikleri hastalıklarla ilgili risk haritaları oluşturmak.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna ve çalışma birimlerine başkanlık eder ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil tayin eder. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından Üniversitenin konuyla ilgili birimlerindeki öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görev süresi sona erer.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinin ilgili birimlerinden seçilen ve üç yıl süreyle görevlendirilen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez tarafından yürütülecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri için yıllık çalışma programları hazırlamak,
c) Merkez tarafından yürütülecek çalışmalarda, gerektiğinde doğrudan doğruya, konu ile ilgili Üniversite öğretim elemanlarından üçer kişilik çalışma birimleri oluşturmak,
ç) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşerek karara bağlamak,
d) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
e) Yönetim Kurulunun etkinliklerini gözden geçirmek, tartışmak ve yeni programların oluşmasına katkıda bulunmak,
f) Vektörler ve naklettikleri hastalıkların kontrol ve mücadelesi konusunda yeni politikalar üretmek ve önerilerde bulunmak,
g) Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 10 – (1) Çalışma birimleri, Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulduğunda doğrudan doğruya uzmanlık konusu ile ilgili Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulur. Çalışma birimleri tek tek veya gruplar halinde Müdürün başkanlığında toplanır.
(2) Çalışma birimlerinin görevleri:
a) Eklembacaklı vektörlerin teşhisi, veteriner ve tıbbi önemi, vektörlük potansiyeli, vektörle nakledilen hastalıkların tanımlanması ve epidemiyolojik verilerin elde edilmesi gibi konularda katkı sağlamak,
b) Vektör kontrolünde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak,
c) Vektörlerle bulaşan hastalıklara karşı tedavi, aşı ve kontrol çalışmalarına yardımcı olmak,
ç) Bilgisayar tabanlı ileri teknolojik coğrafi bilgi sistemli risk haritalarının oluşturulmasına yardımcı olmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres : Vektorler ve Vektorlerle Bulasan Hastaliklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Talas, Kayseri Talas / Kayseri
Telefon : +90 352 207 66 66 / 13575
Faks : +90 352 352 339 23 12
E-Posta : ervec@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu